Објављен Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2024 – 2025. године

На основу Споразума изимеђу Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о научној и технолошкој сарадњи, потписаног 7. априла 2009. године, који је ступио на снагу 24. децембра 2009. године и Протокола са Петог заседања српско-кинеског комитета за научну и технолошку сарадњу одржаног у on-line формату 08.07.2021. год.

Министарство науке,технолошког развоја и иновација објављује

К О Н К У Р С

за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2024 – 2025. године

(Конкурс ће бити отворен до 31.8. 2023. године)

Предмет Конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

Опште одредбе

Министарство науке,технолошког развоја и иновација Републике Србије, у име српске стране и Министарство за науку и технологију у име кинеске стране, координирају активности којима се реализује Програм научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине (у даљем тексту Координатори Програма). Циљ Програма је унапређење и даља сарадња између истраживача и истраживачких група у оним областима истраживања које су од највећег интереса за обе земље.

Услови конкурса

На конкурс се пријављују истраживачи и групе истраживача који испуњавају услове у складу са Законoм о науци и истраживањима („Сл.гласник Републике Србије“ бр 49/2019).

Заједнички пројекти сарадње

Предност ће имати они предлози билатералних пројеката који се финансирају из програма других међународних и регионалних организација, а предлагачи пројеката нису учествовали у претходним пројектним циклусима са Народном Републиком Кином.

Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље, и то: пројектни предлози подносилаца из Републике Србије – Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Народне Републике Кине – Министарству за науку и технологију Народне Републике Кине.

Пројекти који буду изабрани биће заједнички финансирани из средстава Министарства науке,технолошког развоја и иновација Републике Србије и Министарства за науку и технологију Народне Републике Кине.
Период реализације пројеката је две године.

Начин финансирања

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени тако што:

страна која прима истраживаче сноси трошкове њиховог смештаја и дневница, као и оне трошкове путовања на својој територији који су неопходни за реализацију програма пројекта

страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују, као и здравствено осигурање

Обе стране ће подстицати размену истраживача и то: до максимално – укупно 4 (четири) посете по одобреном заједничком пројекту (у току 2 године), у трајању до максимално 14 дана.

Српска страна ће средства намењена реализацији пројекта исплаћивати у динарској противвредности. Трошкови боравка кинеских истраживача по дану боравка у Републици Србији могу износити до 75 евра, у динарској противвредности.

Процедура пријављивања на конкурс

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе стране до 31.8. 2023. године.

Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима – Министарству науке,технолошког развоја и иновација Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Народне Републике Кине, кинеском Mинистарству за науку и технологију.

Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се административно некомплетним.

У Републици Србији, пријава пројекта на Kонкурс се подноси на српском и енглеском језику на следећи начин:

  1. преко wеб сајта https://bilateral-china.nitra.gov.rs/ потребно је улоговати се ради добијања кода за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Конкурс отоворен могуће је on-line попуњавање и кориговање предлога пројекта. Попуњена пројектна пријаве остаје на сајту
  2. Финалне верзије попуњене пројектне пријаве на српском и енглеском језику (.pdf фајлове) послати на електронску адресу prijava.kina@nitra.gov.rs
  3. Одштампану финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) потписану од стране руководиоца пројекта и директора/декана српске НИО, уз пропратни допис на меморандуму институције доставити лично на писарницу Министарства науке,технолошког развоја и иновација или послати поштом на адресу:

Mинистарство науке,технолошког развоја и иновација Републике Србије Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине 2024– 2025.
Немањина 22-26
11 000 Београд
Непотпуни предлози, као и предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани.

Селекција пројектних предлога

Коначну одлуку о пројектима који су одобрени за суфинансирање доноси Мешовити комитет за научну и технолошку сарадњу Републике Србије и Народне Републике Кине. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у свакој земљи, при чему ће од утицаја бити следећи критеријуми:

  • Квалитет и актуелност предложеног пројекта
  • Значај и достижност постaвљених циљева
  • Усклађеност предложене методологије и плана активности са темом пројекта
  • Остварљивост и применљивост резултата и
  • Могућност проширења сарадње, квалитет истраживачких тимова, учешће младих истраживача


Извештавање

Носиоци селектованих пројеката дужни су да Мешовитом комитету за научну и технолошку сарадњу две стране поднесу извештаје након прве године истраживања, као и након завршетка пројекта у року од 15 дана у форми обрасца које се преузима на Интернет адреси Министарства у огранку међународни програми/билатералa. Извештаји се достављају на писарницу Министарства или поштом на адресу Министарства.

Извор: Objavljen Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine za period 2024 – 2025. godine